Osiągnęliśmy pierwsze kamienie milowe

Osiągnęliśmy pierwsze kamienie milowe projektu: 1) Analiza przydatności warstwy Copernicus High Resolution Water&Wetness do oceny bioróżnorodności, dokładnego wyznaczania terenów podmokłych i oceny krajobrazów rolniczych, 2) Badanie obowiązków sprawozdawczych w kontekście pokrycia terenu, użytkowania ziemi w zakresie raportowania emisji i pochłania gazów cieplarnianych w sektorze użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) w Polsce i NorwegiiLULUCF, 3)…

Continue reading

Drugie kwartalne spotkanie projektowe

21 kwietnia 2021 r. odbyło się drugie spotkanie projektowe. Dotyczyło postępów prac w zadaniach WP1, WP3, WP4, WP5. Poczyniono znaczne postępy w pracach nad wzbogacaniem informacji o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi. Przygotowano raport dotyczący wymagań planistów w zakresie informacji o pokryciu terenu i użytkowani ziemi oraz potencjału produktów CLMS….

Continue reading

Pierwsze kwartalne spotkanie

W dniu 29 stycznia 2021 r. odbyło się pierwsze kwartalne spotkanie konsorcjum projektu InCoNaDa. Celem spotkania było przedstawienie postępów prac w poszczególnych zadaniach (zadanie 1,3,4 i 5), omówienie kolejnych kroków zmierzających do osiągnięcia założonego celu oraz przedyskutowanie planu działań informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu zorganizowane będą co najmniej trzy wydarzenia informacyjne dotyczące postępu w realizacji projektu, …

Continue reading

Rozpoczęcie projektu InCoNaDa

W siedzibie Instytutu Geodezji i Kartografii, w dniu 6 października odbyło się oficjalne rozpoczęcie projektu InCoNaDa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Geodezji i Kartografii (lider projektu), Instytutu Ochrony Środowiska – PIB, Politechniki Łódzkiej, firmy Eversis Sp. z o.o., zaś przedstawiciele Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) połączyli się zdalnie za pośrednictwem komunikatora internetowego.

Continue reading