5. Pokrycie terenu i użytkowanie ziemi w monitorowaniu środowiska.

Ocena przydatności poszczególnych produktów programu Copernicus oraz uszczegółowionej bazy pokrycia terenu i użytkowania ziemi w monitoringu zasobów naturalnych, ochronie środowiska w Polsce i Norwegii.
Koordynator: Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO).

Zadania szczegółowe: 
Zadanie 5.1: HRL woda i wilgotność (HRL-WAW)
Zadanie 5.2: Roślinność wzdłuż strumieni i cieków wodnych
Zadanie 5.3: Użytki zielone o wysokich walorach przyrodniczych
Zadanie 5.4: Przygotowanie audytów krajobrazowych

Zakończyliśmy prace nad pierwszym produktem końcowym: Raport zawierający informacje o potencjale, dokładności (tematycznej i geometrycznej) programu Copernicus HRL-WAW do oceny krajobrazów rolniczych i obszarów proekologicznych.

                                                         
Polska: linia brzegowa jeziora (a) cztery klasy HRL-WAW, (b) wynik porównania HRL-WAW i BDOT-PTWP, oraz (c, d) nakładka BDOT-PTWP na ortofotomapę lotniczą i Sentinel-2.

Bieżące działania:
Obecnie skupiamy się na analizie roślinności wzdłuż strumieni i cieków wodnych, jako że są one ważne dla różnorodności biologicznej. Badamy różne produkty programu Copernicus, w szczególności HRL Water&Wetness, Tree Cover Density, Dominant Leaf Type, Small Woody Features, jak również lokalny komponent – Riparian Zones. Wyniki z Polski i Norwegii zostaną porównane w celu opisania i zrozumienia zawartości zbioru danych i jego przydatności w monitoringu środowiska.

Brak możliwości komentowania.