5. Pokrycie terenu i użytkowanie ziemi w monitorowaniu środowiska.

Ocena przydatności poszczególnych produktów programu Copernicus oraz uszczegółowionej bazy pokrycia terenu i użytkowania ziemi w monitoringu zasobów naturalnych, ochronie środowiska w Polsce i Norwegii.
Koordynator: Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO).

Zadania szczegółowe: 
Zadanie 5.1: HRL woda i wilgotność (HRL-WAW)
Zadanie 5.2: Roślinność wzdłuż strumieni i cieków wodnych
Zadanie 5.3: Użytki zielone o wysokich walorach przyrodniczych
Zadanie 5.4: Przygotowanie audytów krajobrazowych

W Zadaniu 5.1 zbadaliśmy potencjał produktu HRL Water and Wetness (HRL-WAW) programu Copernicus do wyznaczania terenów podmokłych oraz monitorowania stanu i zmian ekosystemów podmokłych w Polsce i Norwegii. 

Zakończyliśmy prace nad pierwszym produktem końcowym: Raport zawierający informacje o potencjale, dokładności (tematycznej i geometrycznej) programu Copernicus HRL-WAW do oceny krajobrazów rolniczych i obszarów proekologicznych.

Wyniki analiz zostały przedstawione na IAIE 2022 – European Landscape Ecology Congress w formie prezentacji „Quality control of Copernicus High Resolution Layers for monitoring agricultural landscapes and wetlands”.

                                                         
Polska: linia brzegowa jeziora (a) cztery klasy HRL-WAW, (b) wynik porównania HRL-WAW i BDOT-PTWP, oraz (c, d) nakładka BDOT-PTWP na ortofotomapę lotniczą i Sentinel-2.

W Zadaniu 5.2 skupiliśmy się na analizie roślinności wzdłuż strumieni i cieków wodnych, jako że są one ważne dla różnorodności biologicznej. Przeprowadzone prace głównie dotyczyły produktu Copernicus z komponentu lokalnego – Riparian Zones jak również Riparian Zones Changes. Przeanalizowano również warstwę wysokorozdzielczą HRL Small Woody Features. Wyniki z Polski i Norwegii zostały porównane w celu opisania i zrozumienia zawartości zbioru danych i jego przydatności w monitoringu środowiska. 

                                        Wizualizacja połączonych danych Small Woody Features i Forest Mask przyciętych do granic Riparian Zones w Polsce

Bieżące działania:
W kolejnym zadaniu przedmiotem zainteresowania będą użytki zielone wykorzystywane do koszenia izbierania siana, które są bogate pod względem składu gatunkowego i z tego względu uważane są za posiadające wysoką wartość botaniczną. Ekosystemy te są również zagrożone ze względu na zmiany w rolnictwie. Stałym problemem jest to, że trudno jest przeprowadzić inwentaryzację tych obszarów. Aby określić występowanie tego typu przyrody, zbadamy produkty Copernicus, takie jak HRL Grassland oraz Urban Atlas. 

Brak możliwości komentowania.