6. Pokrycie terenu i użytkowanie ziemi w raportowaniu emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych z LULUCF.

Ocena przydatności poszczególnych produktów programu Copernicus oraz uszczegółowionej bazy pokrycia terenu i użytkowania ziemi w zakresie raportowania emisji i pochłania gazów cieplarnianych w sektorze użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) w Polsce i Norwegii.
Koordynator: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB).

Zadania szczegółowe: 
Zadanie 6.1: Przegląd regulacji unijnych i krajowych związanych z obowiązkami sprawozdawczymi w kontekście pokrycia terenu, użytkowania ziemi i zmian.
Zadanie 6.2: Ocena przydatności produktów CLMS do raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych z sektora LULUCF.
Zadania 6.3: Weryfikacja geoprzestrzennej, rozszerzonej bazy danych LCLU i zmian na potrzeby raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych. 

Zakończyliśmy prace nad pierwszym zadaniem: Raport na temat regulacji unijnych i krajowych związanych z obowiązkami sprawozdawczymi w kontekście pokrycia terenu, użytkowania ziemi i zmian.

Bieżące działania:
Prowadzimy ocenę przydatności produktów CLMS do raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych z sektora LULUCF. Przeprowadzona zostanie kompleksowa analiza zawartości przestrzennej i tematycznej produktów CLMS pod kątem obecnych i przyszłych obowiązków w zakresie krajowego rozliczania i raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych. CLMS, w szczególności produkty paneuropejskie, są weryfikowane pod kątem możliwości wsparcia przyszłej sprawozdawczości LULUCF na poziomie krajowym. Integracja HRL zostanie przeprowadzona w celu uzyskania dokładniejszych map pokrycia terenu na poziomie krajowym dla roku referencyjnego: 2012, 2015 i 2018. Geoprzestrzenne zmiany HRL w obszarach nieprzepuszczalności, lasów, użytków zielonych, wody i wilgotności zostaną wykorzystane do określenia wartości emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w sektorze LULUCF. Wyniki zostaną porównane ze statystykami obliczonymi dla tych lat według tradycyjnego podejścia top-down, które wymaga wielu założeń. Analiza ta zostanie przeprowadzona w Polsce (na poziomie krajowym).

 

Brak możliwości komentowania.