Konsorcjum

Instytut Geodezji i Kartografii 
(IGiK) – Lider projektu

IGIK is a state research institute IGIK jest instytutem badawczym utworzonym w 1945 roku podlegającym Ministerstwu Rozwoju. Instytut prowadzi badania podstawowe oraz prace badawczo-rozwojowe w zakresie geodezji, geomatyki, teledetekcji środowiska i kartografii. Znaczną część projektów realizowanych w IGiK stanowią projekty międzynarodowe finansowane m.in. przez Europejską Agencję Kosmiczną, Europejską Agencję Środowiska, Japońską Agencję Kosmiczną, ONZ, Komisję Europejską (m.in. Horyzont 2020, FP CUP, Erasmus+), EUMETSAT, Azjatycki Bank Rozwoju i GEO. IGIK współpracuje z licznymi organami rządowymi i pozarządowymi, krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, a także z przemysłem i MŚP. IGIK pełni rolę krajowego centrum referencyjnego (NRC) ds. pokrycia terenu w Europejskiej sieci EIONET. Instytut jest zaangażowany w tworzenie krajowych baz danych dotyczących pokrycia / użytkowania terenu Corine Land Cover od 1990 roku. Prace wykonywane w Centrum Geomatyki Stosowanej IGIK skupiają się na praktycznym zastosowaniu danych geoprzestrzennych i obserwacji Ziemi do monitoringu środowiska. Szczególnie koncentrujemy się na wykorzystaniu danych geoprzestrzennych do monitorowania pokrycia terenu i zmian użytkowania ziemi, leśnictwa, analizy sytuacji kryzysowych i planowania przestrzennego. Zajmujemy się automatyzacją przetwarzania danych oraz harmonizacją i integracją danych EO z innymi danymi. Wykorzystujemy model linked data wraz z językiem kwerend baz danych SPARQL do przechowywania oraz reprezentacji danych geograficznych.

NIBIO jest instytucją publiczną podlegającą norweskiemu Ministerstwu Rolnictwa. Instytut zatrudnia 700 pracowników i powstał w 2015 roku z połączenia trzech byłych instytucji. Instytut łączy dwie odrębne, choć powiązane ze sobą funkcje: jedna część NIBIO to instytut badawczy zajmujący się rolnictwem i leśnictwem, a druga to powierzona organizacja badań i statystyk dla sektora rolnego i leśnego. Organizacja zajmująca się badaniami i statystyką. Jest odpowiedzialna za badania statystyczne, krajowe programy mapowania i monitorowania oraz inwentaryzację zasobów związanych z rolnictwem, gospodarką rolną, leśnictwem, krajobrazem i pokryciem terenu. Dział badań i statystyki NIBIO (NIBIO Survey and statistics) jest zaawansowanym użytkownikiem technologii geomatycznych i głównym współtwórcą norweskiej infrastruktury danych geoprzestrzennych. Oddział jest również odpowiedzialny za opracowanie, utrzymanie i dokumentację znormalizowanych systemów klasyfikacji pokrycia terenu i zasobów ziemi oraz utrzymanie norweskiego systemu mapowania zasobów ziemi, map pokrycia terenu i roślinności, monitorowania krajobrazu, mapowania gleb oraz zarządzania dużymi bazami danych geoprzestrzennych. NIBIO Survey and Statistics działa jako krajowe centrum referencyjne NRC ds. pokrycia terenu w sieci EIONET i jest odpowiedzialny za Corine Land Cover Mapping w Norwegii. Dział uczestniczył w projekcie HELM (H2020) i jest współtwórcą grupy EAGLE.

 

jest instytutem resortowym, nadzorowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nadrzędnym celem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw ochrony środowiska, dostarczanie wiedzy administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotom gospodarczym, a także podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.

W swojej działalności IOŚ-PIB zajmuje się następującymi zagadnieniami: Jakość powietrza; Gospodarka odpadami; Zamiany klimatu; Ochrona powierzchni ziemi; Ochrona przed hałasem; Zarządzanie emisjami; Zrównoważony rozwój; Ekotoksykologia; Analizy środowiskowe; Badania naukowe; Edukacja ekologiczna.

W strukturze organizacyjnej Instytutu znajduje się także Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), którego podstawowym zadaniem jest administrowanie unijnym system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w Polsce, w tym prowadzenie polskiej część unijnego rejestru. KOBiZE przygotowuje również oficjalne inwentaryzacje i projekcje emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń z wszystkich sektorów, w tym z sektora LULUCF. Wyniki prac Instytutu wykorzystywane są również w bieżącej działalności Ministerstwa Klimatu i Środowiska do wypełniania międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony powietrza, wód, przyrody i klimatu, co niewątpliwie buduje markę Instytutu jako wiodącej jednostki naukowo-badawczej.

jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu inżynierów. Ponad 120-tysięczna liczba świetnie wykształconych absolwentów, to efekt pracy kilku pokoleń dobrze przygotowanej kadry: dydaktycznej, naukowo-technicznej oraz sprawnego zaplecza administracyjnego naszej uczelni. Jesteśmy prężnie działającą uczelnią techniczną o rozbudowanej strukturze, kształcimy ponad 13 tys. studentów i zatrudniamy 2,7 tys. pracowników. Kształcenie jest prowadzone na dziewięciu wydziałach. Jesteśmy atrakcyjnym partnerem dla biznesu w regionie. Współpracujemy z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzimy badania naukowe na europejskim poziomie, tworzymy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. W 2016 roku PŁ otrzymała, jako pierwsza uczelnia techniczna w Polsce, logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH. Posiadanie tego znaku zwiększa rozpoznawalność i atrakcyjność uczelni w europejskim obszarze badawczym jako partnera projektowego.

Internacjonalizacja jest jednym z fundamentów strategii Politechniki Łódzkiej w zakresie badań, edukacji, jak również innych działań realizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W projekcie z ramienia Politechniki uczestniczy WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek „architektura” zajmuje wysokie, szóste miejsce wśród publicznych uczelni technicznych. Kierunek otrzymał prestiżowy certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) oraz European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). 

Jesteśmy firmą tworzącą oprogramowanie na zamówienie, z siedzibą w Polsce. Dostarczamy rozwiązania programowe od 2003 roku, współpracując z firmami z różnych sektorów, a także agencjami sektora publicznego działającymi w dziedzinie kosmosu. Wspieramy klientów na całym świecie w ich dążeniach do innowacyjności i zapewniania wyjątkowej obsługi klienta za pomocą oprogromowania dostosowanego do potrzeb naszych klientów.  

Dostarczyliśmy kilka rozwiązań dotyczących standardów i koncepcji interoperacyjności i operacjonalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji Ziemi, w tym portal GEOSS i Charter Core Services. Pracowaliśmy także nad rozwiązaniami w oparciu o oprogramowanie internetowe oraz projekty na średnią i dużą skalę w dziedzinie kosmosu, w tym Portale EO i SSA VRE.

Nasza rola w projekcie InCoNaDa obejmuje projektowanie i tworzenie responsywnej aplikacji internetowej z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, która analizuje mapy LU/LC wygenerowane w ramach projektu za pomocą produktów Copernicus Land Monitoring Services (CLMS).

 

Brak możliwości komentowania.